Pogoji poslovanja

Pravno 21.03.2024.

Splošni pogoji poslovanja in uporabe najetega vozila pri ATET d.o.o. so opisani po posameznih členih spodaj.
Vse dodatne informacije so na voljo tudi na podstrani Pomoč uporabnikom.

I. Uvodna določila

Ti splošni pogoji in pravila poslovanja veljajo za vsa razmerja, ki jih sklepa v zvezi s svojo osnovno dejavnostjo družba ATET d.o.o., (v nadaljevanju Atet d.o.o.) s tretjimi osebami (v nadaljevanju najemnik) in so sestavni del pogodbe o najemu vozil, sklenjene med najemnikom in ATET d.o.o.

Atet d.o.o. in najemnik potrdita veljavnost teh splošnih pogojev s podpisom na pogodbi o najemu vozila, podpis obeh strank pa hkrati tudi pomeni izrecno izjavo obeh, da sta v celoti seznanjena z vsebino teh splošnih pogojev in jo sprejemata.

Vsaka kršitev teh splošnih pogojev s strani katere izmed strank, pomeni hkrati kršitev pogodbenih določil in za drugo stranko zadosten razlog za takojšen odstop od pogodbe, katere sestavni del so ti splošni pogoji in pravico do uveljavljanja zoper stranko kršiteljico zaradi odstopa nastale škode.

Najem vozila po pogodbi, katere sestavni del so ti splošni pogoji je teritorialno omejen zgolj na področje Evrope (tudi znotraj Evrope obstajajo nekatere omejitve) in najemnik ne sme najetega vozila uporabljati ali ga odpeljati izven meja Evrope. Najem vozila brez teritorialne omejitve uporabe je možen le po posebnem predhodnem pisnem dogovoru med Atet d.o.o. in najemnikom. V primeru neupoštevanja tega določila s strani najemnika je upravičen Atet d.o.o. nemudoma odpovedati najemno pogodbo, najemnik pa je odgovoren Atet d.o.o. za vso morebiti zaradi nespoštovanja tega določila utrpljeno škodo in izgubljeni dobiček.

II. Pooblaščeno upravljanje vozila

a) Vozilo najeto po pogodbi, katere sestavni del so ti splošni pogoji smejo voziti ali upravljati:

 • osebe, stare več kot 21 let, ki imajo veljavno vozniško dovoljenje
 • v kolikor je oseba stara več kot 18 let a mlajša od 21 let je potrebno doplačilo za mladega voznika
 • osebe pooblaščene za vožnjo ali uporabljanje vozila s pogodbo o najemu, katere sestavni del so ti splošni pogoji.

Oba pogoja za uporabo iz prejšnjega odstavka morata biti izpolnjena kumulativno.

b) Najeto vozilo se ne sme uporabljati, upravljati ali voziti:

 • za kakršenkoli plačani prevoz potnikov, stvari ali blaga;
 • za kakršnakoli športna ali druga tekmovanja;
 • za pogon ali vleko kakršnegakoli drugega vozila ali predmeta;
 • s strani oseb, ki so pod vplivom alkohola, mamil ali drugih narkotikov, pomirjeval, uspaval, zdravil, pri katerih uporabi odsvetujejo vožnjo motornih vozil ipd.;
 • v primeru, da vozilo ni v voznem stanju ali ni tehnično brezhibno, pa najemnik ali upravljalec vozila za to ve;
 • v primeru, da je preobremenjeno oziroma preobteženo s takim številom potnikov, ki presega število potnikov za katerega je posamezno vozilo registrirano oziroma s količino tovora, ki presega dovoljeno mejo obtežitve;

Po nekategoriziranih cestah (v primeru okvare najemnik krije vse morebitne *stroške reševanja in *administrativne stroške)

* Nekategorizirana cesta je vsaka prometna površina, ki ni kategorizirana kot javna cesta in na kateri se opravlja promet na način in pod pogoji, kot jih v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa določi lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te prometne površine (gozdne ceste, gorske ceste, dovozne ceste in pristopi do objektov ter zemljišč, funkcionalne prometne površine ob objektih, avtobusne postaje, ceste v zasebni lasti in podobne).

* Stroški reševanja: Strošek reševanja predstavlja strošek, ki se ustvari ob reševanju vozila oziroma voznika ter sovoznikov iz posamezne situacije. Sem lahko umestimo strošek vleke, strošek aktivacije drugih ustreznih organov ali služb.

* Administrativni stroški: aktivacija in dodatno delo zaposlenega, izpolnitev obrazcev, izpolnitev poročila o nezgodi, zapisnik o cenitvi ter urejanje ostalih administrativnih zadev.

 • v nasprotju s cestno prometnimi predpisi in drugimi veljavnimi predpisi države, na čigar ozemlju se vozilo uporablja;

 • izven okvirov vožnje, ki jih dopuščajo vozne razmere in druge okoliščine vožnje, uporabe ali upravljanja vozila v posameznem trenutku;

Okoliščine voznih razmer se ocenjuje glede na trenutno vremensko napoved, splošne cestno prometne predpise, cestno prometne predpise ob izrednih vremenskih razmerah (na primer poplave).

 • za nadaljnjo oddajo v najem ali uporabo komu tretjemu, ki ni naveden na pogodbi o najemu;
 • v kakršnekoli namene, ki so v nasprotju z nameni, za katere je bila sklenjena pogodba o najemu vozila, katere sestavni del so ti splošni pogoji.

III. Prevzem in vračilo najetega vozila

Vozilo prevzame najemnik ob izpolnitvi vseh pogojev, formalnosti in podpisu pogodbe, katere sestavni del so ti splošni pogoji. 

S sklenitvijo najemne pogodbe lastninska pravica ne preide na najemnika ali tretjo osebo. Najemniku se izroči vozilo v najem tehnično brezhibno, vozno in z vso zakonsko predpisano obvezno opremo in pripadajočo nadomestno pnevmatiko. V primeru, da je opreme v vozilu več, se to zabeleži na pogodbi, katere sestavni del so ti splošni pogoji.
Ob prevzemu vozila se z vozilom izroči najemniku tudi vsa dokumentacija vozila, zavarovalna polica vozila pa mu je na vpogled na voljo pri Atet d.o.o.. Za prevzete dokumente, kot tudi za vozilo, je v času najema odgovoren najemnik. V primeru izgube, uničenja ali poškodovanja dokumentov, se za stroške izdelave novih dokumentov, bremeni najemnika. Strošek izdelave novih dokumentov je odvisen od dejstva, katere dokumente bi bilo potrebno na novo izdelati, bodisi zaradi izgube ali poškodbe dokumentov (prometno dovoljenje, torbica za dokumente, mednarodna karta za zavarovanje motornega vozila oziroma ostali dokumenti).

Najemnik se zaveže najeto vozilo vrniti z dnem izteka najemne pogodbe, ob času in na kraj, določenima v najemni pogodbi za čas in kraj vrnitve vozila.

Minimalni najem je 1 dan (24 ur). Dodatna ura (1-59 min.) je brez doplačila. Za več kot eno uro (60 min. in več) se zaračunava dodatni dan.

Vozilo se zaveže najemnik vrniti v takem stanju, kot ga je prejel. Vitalni deli vozila so zapečateni oziroma označeni s tovarniškimi številkami. V kolikor bi Atet d.o.o. ugotovil, da kak takšen del manjka ali je zamenjan, ima pravico bremeniti najemnika za vso nastalo škodo, odškodnino in morebitni izgubljeni dobiček za čas nezmožnosti razpolaganja z vozilom v namene opravljanja osnovne dejavnosti. Pri čemer se v primeru poškodbe pečata ali tovarniške številke šteje, da del manjka ali je bil zamenjan.

V primeru, da podaljšanje najema ni usklajeno s pristojnim oddelkom v podjetju ATET d.o.o. ima ATET d.o.o. pravico o tem obvestiti policijo, ki ustrezno ukrepa. Pred obvestilom policiji poskusi ATET d.o.o. najemnika enkrat kontaktirati po telefonu ali preko elektronske pošte, pri čemer zadostuje, da je ATET d.o.o. najemnika poskušal enkrat neuspešno kontaktirati. Šteje se, da je ATET d.o.o. poskušal najemnika neuspešno kontaktirati, če se najemnik na poziv ne odzove v roku 24 ur. Najemnik se v takem primeru odpoveduje možnosti zahtevanja odškodninskega zahtevka.

 V primeru iz prejšnjega odstavka, se najemnik odpoveduje posestni pravici na vozilu, hkrati pa se odpoveduje vsem uveljavljanjem oziroma zahtevkom iz naslova posestnega varstva ali iz istega naslova uveljavljati kakršenkoli odškodninski zahtevek.

IV. Dodatne storitve

*vse cene dodatnih storitev že vključejo 22% DDV

Dodatne storitve Strošek storitve  Obračun stroška max strošek
Otroški sedež Infant (0-1,5 let / 0-13 kg) 8,50 € na dan max 10 dni
Otroški sedež Toddler (1-4 let / 9-18 kg) 8,50 € na dan max 10 dni
Otroški sedež Booster (3-12 let / 14-36 kg) 8,50 € na dan max 10 dni
Strešni kovček  10 € na dan max 10 dnii
Nosilec za smuči  6 € na dan max 10 dni
Snežne verige  6 € na dan max 10 dni
Dodatni voznik 5 €  na dan max 10 dni
Mladi voznik 8 €  na dan max 10 dni
GPS navigacija 8 €  na dan max 10 dni
Zimski paket 5 €  na dan max 10 dni
Zimski paket študenti (50% popust vključen) 2,50 €  na dan max 10 dni
Prevzem in vračilo izven delovnega časa 30,50 €  na najem  / 
Administrativni strošek 70 €  na najem  / 
Administrativni strošek kazni 25 €  na najem  / 
Dostava vozila do 10km od poslovalnice 1 €  na kilometer  / 
Dostava vozila nad 10km od poslovalnice 0,75 €  na kilometer  / 
Dovoljenje za vožnjo v tujini  36,60 € na najem  / 
Dovoljenje za vožnjo s trajektom 36,60 € na najem  / 
Pomoč na cesti 15 € na najem  / 
Strošek čiščenja - S 30 € na najem  / 
Strošek čiščenja - L 100 € na najem  / 
Izguba dokumentov 50 € na najem  / 
Izguba ključa 50 € na najem  / 
Dostava rezervnega ključa 0,75 € na kilometer  / 
Kršenje prepovedi akjenja 180 € na najem  / 
Dolivanje goriva 30 € na najem  / 
Strošek izračuna poškodbe(EuroTAX) 50 € na zahtevo uporabnika
Gorivo bencin € / L po aktualnem ceniku
Gorivo diesel € / L po aktualnem ceniku

V. Podaljšanje najema vozila

Najemnik lahko najem vozila, za katerega ima sklenjeno veljavno najemno pogodbo podaljša najkasneje do 24 ur pred iztekom najema po najemni pogodbi. V primeru, da želi podaljšati najem vozila znotraj tega roka, lahko podaljša najem zgolj po izrecnem dogovoru z Atet d.o.o.

Ob podaljšanju najema je najemnik dolžan družbi Atet d.o.o. zagotoviti dodatna sredstva za predviden celoten znesek najema.

VI. Prevoženi kilometri

Znesek najema vključuje okvirno omejeno kilometrino, ki ne sme presegati skupni seštevek 400 km/dan za najeme od 1 do 30 dni. Za vse najeme, ki presegajo 30 dni veljajo individualni pogoji, ki so predmet posamezne ponudbe.

V primeru obračunavanja prevoženih kilometrov se v času najema ugotavlja število prevoženih kilometrov po tovarniško vgrajenem števcu kilometrov, s tem, da se popiše stanje števca pred pričetkom najema in ob vrnitvi vozila.

Strošek dodatnega kilometra:

Kategorije vozil Price for additional kilometer
Kategorija MDMR /ECMR 0,13 € / km (z DDV)
Kategorija EWMR / ECAR 0,17 € / km (z DDV)
Kategorija CDMR / CVMR / CDAR / DDAE 0,20 € / km (z DDV)
Kategorija CFAR / IWMR / IMMR 0,24 € / km (z DDV)
Kategorija IFAR / FWMR / FWAR / FMMR 0,26 € / km (z DDV)
Kategorija PLAR / PVAR 0,30 € / km (z DDV)
Kategorija FVMR/ OVMR 0,32 € / km (z DDV)

Vsak poseg v tovarniško vgrajeni števec na vozilu in v armaturno ploščo s strani najemnika je prepovedan. V kolikor bi obstajal utemeljen sum zlonamernega poseganja v števec ima ATET pravico do uradnega pregleda na pooblaščenem servisu. V primeru, da bi najemnik samovoljno posegel v števec ali armaturno ploščo se najemniku po uradnem pregledu določi višino škode.

V primeru okvare kilometrskega števca na vozilu, je dolžan najemnik o tem nemudoma obvestiti Atet d.o.o., od katere bo dobil vsa ustrezna navodila kako ravnati.

VII. Gorivo

Gorivo ni vključeno v ceno najema. Najeto vozilo se izroči praviloma s polnim rezervoarjem goriva, ki je predpisano za posamezen tip vozila. 

Vozilo je najemnik dolžan vrniti Atet d.o.o. s polnim rezervoarjem ustreznega goriva glede na vrsto vozila, v nasprotnem primeru, se najemnika dodatno bremeni za strošek dopolnitve rezervoarja posameznega vozila do napolnitve.

Strošek storitve dolivanja goriva znaša 20,00€ + strošek manjkajoče količine goriva po aktualnem ceniku.

V primeru napačnega polnjenja goriva za najeto vozilo je potrebno doplačilo.

Strošek napačnega polnjenja goriva je skupek spodaj navedenih stroškov:

 • administrativni strošek (70,00 €)
 • strošek polnega rezervoarja goriva po aktualnem ceniku
 • strošek morebitnih popravil zaradi nastale škode

Vsako vozilo je, poleg oznake ustreznega goriva na vratcih rezervoarja vozila, opremljeno tudi z nalepko ustreznega goriva, ki jo najdete na armaturni plošči najetega vozila.

VIII. Vzdrževanje

Najemnik se zaveže ves čas najema skrbeti za vozilo kot dober gospodar, redno preverjati nivo olja v motorju in zavorah, vode v hladilnem sistemu in akumulatorju ter pritisk zraka v zračnicah. V primeru časovno daljšega najema oziroma najema pri katerem se naredi večje število kilometrov, mora najemnik poskrbeti tudi za pravočasno menjavo olja v motorju oziroma o potrebi po menjavi olja v motorju obvestiti Atet d.o.o., ki poskrbi za menjavo.

V primeru daljšega časovnega najema ali v primeru najema pri katerem se opravi večje število kilometrov se zaveže najemnik opravljati vzdrževanje in servisiranje vozila v skladu z dogovorom in navodili Atet d.o.o.. Hkrati s tem prevzema najemnik v takih primerih tudi obvezo opravljati preventivne tehnične preglede vozila v skladu z zakonom in drugimi veljavnimi predpisi.

V primeru škode na vozilu ali poškodovanja vozila zaradi nespoštovanja določil te točke splošnih pogojev, je dolžan najemnik povrniti Atet d.o.o. vso tako nastalo škodo in morebitni izgubljeni dobiček zaradi nezmožnosti opravljanja osnovne pridobitne dejavnosti s posameznim vozilo.

Vsa vozila so opremljena z nalepko o obvestilu prepovedi kajenja v vozilu. V primeru kršenja prepovedi kajenja v vozilu se najemniku vključi dodatni strošek kršenja prepovedi.

Strošek kršenja prepovedi kajenja v vozilu znaša: 180,00€ (z ddv).

Najemnik ob prevzemu, v uporabo za določen čas, prejme pregledano in očiščeno vozilo. Vsak najemnik je ob zaključku najema dolžan najeto vozilo vrniti v *primernem stanju. Vsako izredno, neprimerno stanje vozila ob vračilu, pomeni, da se najemniku zaračuna tudi izredno čiščenje vozila, zaradi malomarnosti.

*Primerno stanje vozila: brez osebnih predmetov najemnika, brez uporabljenih produktov in praznih embalaž (hrana in pijača), brez človeških izločkov, …

Strošek izrednega čiščenja vozila se določi glede na stanje vozila:

 • Strošek čiščenja S = 30,00 € (z ddv)
 • Strošek čiščenja vozila L = 100,00 € (z ddv)

IX. Okvare

O vseh morebitnih okvarah najetega vozila je dolžan najemnik nemudoma obvestiti Atet d.o.o. in postopati v skladu z navodili Atet d.o.o.

Dežurna številka: 030 313 313.

Rezervacijski center ATET: 01 320 82 30 / prodaja@atet.si

Okvare na posameznem vozilu, ki jih ne odpravi Atet d.o.o., je dovoljeno odpraviti oziroma popraviti zgolj na pooblaščenih servisih za posamezno vrsto in znamko vozila, v skladu s predhodnim soglasjem Atet d.o.o. V primeru iz tega odstavka mora najemnik pri vrnitvi vozila predložiti Atet d.o.o. vse morebitne zaradi okvare zamenjane dele in račun popravila vozila, tako, da mu Atet d.o.o. lahko povrne stroške odprave oziroma popravila okvare.

V primeru najemnikovega ravnanja v nasprotju z določili te točke ali popravila vozila na svojo roko ali nastanka okvare na vozilu, ki bi bila povzročena zaradi napačne uporabe, upravljanja ali vožnje vozila s strani najemnika, se bremeni za stroške odprave oziroma popravila okvare najemnika.

Vsak najemnik ima možnost dokupa storitve »Pomoč na cesti« v katero so vključene sledeče storitve:

 • Brezplačna organizacija asistence/pomoči na cesti v primeru okvare, nesreče, izgube ključa.
 • Brezplačna dostava nadomestnega vozila v primeru okvare, nesreče in izgube ključa.
 • Vključuje strošek vleke vozila oz. odvoz vozila s strani asistenčne službe

V primeru malomarnega ali negospodarnega ravnanja z vozilom je dokup storitve Pomoč na cesti brezpredmetna in več predmet kritja nastalih stroškov. V takem primeru so nastali stroški predmet izračuna dejanskih strokov nastale škode in administrativnih stroškov.

X. Zavarovanja in odgovornosti

Vsako posamezno vozilo Atet d.o.o. ki se daje v najem je zavarovano v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije in splošnimi pogoji zavarovalnice, razvidnimi iz zavarovalne police za posamezno vozilo, ki je v izvirniku na vpogled pri Atet d.o.o.

Ne glede na sklenjeno zavarovanje posameznega vozila, je najemnik dolžan povrniti Atet d.o.o. vsako morebitno škodo na posameznem vozilu v naslednjih primerih (če najemna pogodba po različnih pogojih ne določa drugače):

 • poškodbe znotraj vozila, brisalcev, antene in drugih pritiklin na vozilu,
 • poškodbe podvozja vozila, poškodbe pnevmatik, okrasnih pokrovov,
 • če jo je povzročil pod vplivom alkohola, mamil, drugih narkotikov ali zdravil, pri katerih uporabi se vožnja oziroma upravljanje in uporaba motornih vozil odsvetuje;
 • če je povzročil škodo namerno ali iz malomarnosti;
 • če v času nastanka škode ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja;
 • če je škoda nastala kot posledica uporabe najetega vozila v nasprotju z določili druge točke teh splošnih pogojev;
 • če je škoda nastala na območjih ali državah, ki so izvzeta iz zavarovanja vozila po teh splošnih pogojih (krizna območja, vojna in potencialna vojna območja ipd.);
 • v drugih primerih, ki so iz zavarovanja izključeni.

V vseh primerih, opisanih v tej točki odgovarja najemnik Atet d.o.o. z vsem svojim premoženjem.

V primeru poškodb vozila, ki se ugotovijo naknadno, si Atet d.o.o. pridržuje pravico, da v roku 3 (treh) delovnih dni po končanem najemu obvesti najemnika o povzročeni škodi. Za povzročeno škodo je odgovoren najemnik, v kolikor je ta priznana s strani najemnika oziroma ugotovljena na podlagi zapisnika/ pregleda na uradnem pooblaščenem servisu.

Najemnik je dolžan sam kriti morebitno razliko v višini nastale ali povzročene škode, ki bi presegala zavarovalniški maksimum kritja škode po posamezni zavarovalni polici za posamezno vozilo.

Možen dokup dodatnih paketov zavarovanj:

 • RCDW = Reduced Protection / Delni odkup odgovornosti
 • SCDW =  Super Protection / Super odkup odgovornosti
 • ALL = All Inclusive Protection / All Inclusive odkup odgovornosti

Najemnik ima prav tako možnost vključiti storitev Kritje notranjosti, kjer najemnik odkupi odgovornosti v primeru izrednega čiščenja ali poškodbe v notranjosti vozila. V kolikor je izredno čiščenje ali poškodba v notranjosti vozila posledica malomarnosti ali vandalizma kritje ne velja.

 XI. Nesreče

V primeru kakršnekoli poškodbe vozila, prometne ali druge nesreče z najetim vozilom, se zaveže najemnik ščititi interese Atet d.o.o. in zavarovalnice, pri kateri je najeto vozilo, ki je bilo v nesreči udeleženo, zavarovano, predvsem tako, da:

 • si bo zabeležil vsa imena in naslove udeležencev ter prič nesreče;
 • ne bo zapustil poškodovanega vozila, dokler ga ne zavaruje ali umakne na varno;
 • bo o škodi, tudi če je neznatna nemudoma in kar najhitreje obvestil Atet d.o.o. ali njegovo najbližjo poslovno enoto;
 • bo v vsakem primeru nemudoma poklical Policijo, jih obvestil o nesreči, počakal njihov prihod in sestavo ustreznega uradnega zapisnika o nesreči ter pridobil kopijo predmetnega zapisnika;
 • bo podal o nesreči pisno izjavo in izpolnil “Evropsko poročilo o nezgodi”, ki je priloženo dokumentom najetega vozila ter ob vračilu vozila izpolnil interni dokument – Poročilo o novonastali poškodbi ter priskrbel kopijo vozniškega dovoljenja za namen cenitve poškodbe preko zavarovalnice.

 V primeru, da najemnik v primeru nesreče ne bi ravnal po določilih te točke, sam odgovarja za vso škodo, ki bi zaradi tega nastala Atet d.o.o.

XII. Požar ali tatvina

Najemnik ne odgovarja za škodo na najetem vozilu, ki bi nastala zaradi požara ali tatvine, razen, če ni sam odgovoren za nastalo škodo.

V primeru požara ali tatvine mora najemnik škodo nemudoma sporočiti Atet d.o.o. in hkrati prijaviti policiji ali drugemu pristojnemu organu, v nasprotnem primeru sam odgovarja za vso nastalo škodo.

XIII. Krizna in vojna področja

Atet d.o.o. si pridržuje pravico posamezna področja opredeliti kot krizna ali vojna področja, kar pomeni, da je uporaba najetega vozila na takem področju prepovedana, najemnik pa se zaveže, da najetega vozila na taka področja ne bo vozil ali ga tam uporabljal. Kot krizna ali vojna področja ATET označuje področja, kjer je povečana stopnja tveganja kraje vozila.

Krizna ali vojna področja označi Atet d.o.o. ob sklenitvi najemne pogodbe za posamezno vozilo na prednji strani pogodbe o najemu vsakič sproti in v posebej za to označeni rubriki pred podpisom najemne pogodbe. V primeru, da je rubrika prazna, pomeni, da Atet d.o.o. ne omejuje uporabe najetega vozila na posamezna področja, ker bi jih bilo šteti za krizna ali vojna področja.

Trenutno je uporaba najetega vozila prepovedana na področjih:

 • Albanija (AL)
 • Kosovo (XK)
 • Romunija (RO)
 • Bolgarija (BG)
 • Turčija (TR)
 • Grčija (GR)
 • Azerbajdžan (AZ)
 • Armenija (ARM)
 • Belorusija (BY)
 • Estonija (EST)
 • Gruzija (GE)
 • Kazakhstan (KZ)
 • Kirgizistan (KS)
 • Latvija (LV)
 • Litva (LT)
 • Moldavija (MD)
 • Rusija (RUS)
 • Tadžikistan (TJ)
 • Turkmenistan (TM)
 • Ukrajina (UA)
 • Uzbekistan (UZ)

Posamezno področje lahko Atet d.o.o. označi kot krizno ali vojno področje tudi med časom trajanja najema posameznega vozila, s tem, da mora o tem nemudoma obvestiti najemnika. Najemnik je dolžan od trenutka prejetja obvestila, obvestilo upoštevati in se ravnati po prvem odstavku te točke.

V primeru neupoštevanja določil te točke s strani najemnika je upravičen Atet d.o.o. nemudoma odpovedati najemno pogodbo, najemnik pa je odgovoren Atet d.o.o. za vso morebiti zaradi nespoštovanja tega določila utrpljeno škodo in izgubljeni dobiček.

XIV. Odškodninski zahtevki

Atet d.o.o. ne odgovarja za najemnikove predmete in njegovo drugo lastnino, ki bi jo najemnik pustil v najetem vozilu ali na njem, v servisnem vozilu Atet d.o.o. ali poslovnih prostorih Atet d.o.o.

Atet d.o.o. ravno tako ne odgovarja tretjim osebam za škodo, ki bi jo povzročil najemnik in ni zajeta v kritje škode po zavarovanju in posameznih zavarovalnih policah za posamezno vozilo.

S podpisom pogodbe o najemu se najemnik izrecno odreka vsakršnim zahtevkom, ki bi izhajali iz naslova nadomestil, odškodnin ali škod opredeljenih v tej točki.

XV. Plačilo

Ceno najema najemnik plača vedno ob sklenitvi pogodbe o najemu vozila. Cena se določi glede na čas trajanja najema, vrsto vozila in druge okoliščine, razvidne iz pogodbe o najemu, katere sestavni del so ti splošni pogoji.

Ob izdaji vozila lahko ATET d.o.o. od najemnika zahteva rezervacijo sredstev na najemnikovi kreditni kartici za zavarovanje plačila najema vozila in morebitnih dodatnih stroškov povezanih z najemom vozila. Kreditna kartica je obvezna za najem vozila. Rezervacija na kreditni kartici se sprosti, ko najemnik do Atet d.o.o. nima več obveznosti.

V primeru podaljšanja pogodbe o najemu se glede plačila smiselno uporabljajo določila te točke in točke IV. splošnih pogojev.

Atet d.o.o. ob vračilu vozila zaračuna:

 • vse stroške, ki izvirajo iz kakršnekoli kazni, globe, parkirnine ali druge sankcije zaradi neupoštevanja prometnih ali podobnih, javnih ali zasebnih, domačih ali tujih pravil, ki jih je Atet d.o.o. plačal v zvezi z vozilom, ki ga ima v najemu najemnik.
 • administrativne stroške v višini do 25,00 EUR v vsakem primeru, ko mora Atet d.o.o. v času najema vozila, komurkoli (npr. policija, parkirne hiše, ipd.) posredovati podatke.
 • administrativne stroške v višini do 70,00 EUR v vsakem primeru nove poškodbe vozila v času najema vozila (ne glede na sklenitev odkupa odgovornosti).
 • Strošek izračuna poškodbe (EuroTAX) v višini 50,00 EUR na zahtevo uporabnika, v kolikor najemnik želi prejeti dokumentacijo za morebitno povračilo stroškov, dokaz in podobno.
 • druga dodatna plačila, ki jih je najemnik dolžan plačati Atet d.o.o. po teh splošnih pogojih poslovanja.

XVI.I. Možnost spletnega predplačila - Plačilo takoj:

Ob rezervaciji s predplačilom po predplačilni tarifi, bo samo plačilo zaračunano na kreditni kartici najemnika že pred začetkom najema vozila, in sicer v znesku celotnih stroškov najema vozila (vključno z rezerviranimi dodatnimi storitvami in produkti).

 • Najemnik mora biti lastnik navedene kreditne kartice.
 • Ime voznika / prevzemnika vozila in način plačila se določita že v času rezervacije in ju ni mogoče spremeniti pozneje.
 • Potrjena kreditna kartica mora biti veljavna in jo je hkrati potrebno predložiti ob samem prevzemu vozila.
 • Vsi dodatni stroški, ki nastanejo v času obdobja najema vozila, bodo dodatno zaračunani na predhodno predloženo kreditno kartico ob zaključku najema.
 • Najdaljše obdobje najema vozila s predhodnim spletnim predplačilom je 29 dni.
 • Pred-plačano spletno rezervacijo je mogoče spremeniti do štiri (4) ure pred začetkom najema (odvisno od dejanske razpoložljivosti).
 • V primerih, ko rezervirano vozilo ni bilo prevzeto, zamude pri prevzemu vozila ali zgodnjega vračila vozila, delno ali celotno povračilo stroškov ne bo izvedeno.
 • Morebitne naknadne spremembe pri pred-plačani spletni rezervaciji lahko vplivajo na sam strošek najema vozila.
 • V kolikor se zaradi naknadnih sprememb pri rezervaciji vozila s spletnim predplačilom, zniža strošek najema, razlika le tega ne bo povrnjena.
 • Sprememba same tarife najema vozila ni mogoča v primerih, ko je bila prvotna rezervacija že opravljena s spletnim predplačilom.

Politika preklicanih rezervacij s spletnim predplačilom

 • Rezervacijo je mogoče preklicati pred samim začetkom najema. V primeru odpovedi rezervacije za najem vozila bo od predhodno plačanega zneska najema dodatno zaračunan strošek odpovedi rezervacije. Višina stroška odpovedi rezervacije je odvisna od časa preklica. Strošek odpovedi rezervacije v nobenem primeru ne more preseči celotnega predhodno plačanega zneska najema vozila.
 • Za vse preklice rezervacij, ki se zgodijo več kot 48 ur pred predvidenim začetkom najemnega obdobja, najemnik nosi strošek odpovedi v višini 40,00 EUR. Preostali del spletnega predplačila se v celoti povrne nazaj na kreditno kartico najemnika.
 • V kolikor se preklic rezervacije zgodi manj kot 48 ur pred predvidenim začetkom najemnega obdobja, najemniku ne pripada povračilo stroškov spletnega predplačila za najem vozila.

Odpoved rezervacije je samo mogoče opraviti pisno na elektronski naslov: prodaja@atet.si.

Preklic pred-plačane spletne rezervacije s strani ATET-a:

Preklic rezervacije s spletni predplačilom s strani ATET-a je možen kadarkoli na podlagi sledečih razlogov in s tem je možno tudi vračilo pred-plačanega zneska, v celoti ali delno:

 • Sum odtujitve vozila
 • Sum kraje ali poneverbe identitete najemnika
 • Najemnik ni lastnik kartice s katero je bila opravljena pred-plačana spletna rezervacija
 • Vsakršno odstopanje od splošnih pogojev poslovanja
 • Drugi objektivni razlogi

XVI. Končne določbe

V času trajanja najema najemne pogodbe ni mogoče spremeniti, razen, če se o spremembi sporazumeta obe pogodbeni stranki in v primeru iz zadnjega odstavka XII točke

Pomoč uporabnikom

Vsa Pogosta vprašanja
prejšnji
naslednji
Pred rezervacijo vozila

Pred rezervacijo vozila

Katere dokumenti so potrebni za najem vozila pri ATET? Katero vozniško dovoljenje je ustrezno? Katere kreditne kartice so sprejemljive?

Preberi več
Rezervacija vozila

Rezervacija vozila

Kaj vse je vključeno v najem vozila? Je možen prevzem izven delovnega časa? Kako uredim plačilo?

Preberi več
Prevzem vozila

Prevzem vozila

Kaj potrebujem s seboj ob prevzemu vozila pri ATET? Kdaj uredim plačilo najema? Ali je potreben dodaten depozit na kreditni kartici?

Preberi več
Med najemom vozila

Med najemom vozila

Ali je mogoče podaljšati najem vozila? Ali je možno med najemom vključiti dodatno kritje / odkup odgovornosti? Kaj je potrebno storitvi v primeru nove poškodbe na vozilu v času najema?

Preberi več
Vračilo vozila

Vračilo vozila

Ali je možno vračilo vozilo izven delovnega časa? Kakšen je postopek plačila? Kakšen je postopek vračila depozita?

Preberi več
Tehnične informacije

Tehnične informacije

Kaj storiti v primeru, da ne morete zagnati avtomobila? Kako vem kateri tip goriva je ustrezen za najeto vozilo? Kaj storiti v primeru napačnega dolitega goriva?

Preberi več
Contact

WE USE COOKIES

We use cookies, to improve our services, familiarize ourselves with your behaviour during use and show you personalizied content on our website and newsletter. If click on "x" or don't configure the settings, we will use only mandatory and functional cookies. Using the settings, you can accept or reject each individual cookie according to your own preferences, as well as learn more about them. You can update these settings and revoke your concent at any given moment.