Devova ulica 6a
Ljubljana
1000
SLOVENIJA
sales@atet.si
Facebook Instagram

Splošni pogoji poslovanja

I. UVODNA DOLOČILA

Ti splošni pogoji in pravila poslovanja veljajo za vsa razmerja, ki jih sklepa v zvezi s svojo osnovno dejavnostjo družba ATET d.o.o.,Ljubljana (v nadaljevanju Atet d.o.o.) s tretjimi osebami (v nadaljevanju najemnik) in so sestavni del pogodbe o najemu vozil, sklenjene med tretjo osebo in družbo.


Atet d.o.o. in najemnik potrdita veljavnost teh splošnih pogojev s podpisom na pogodbi o najemu vozila, podpis obeh strank pa hkrati tudi pomeni izrecno izjavo obeh, da sta v celoti seznanjena z vsebino teh splošnih pogojev in jo sprejemata.


Vsaka kršitev teh splošnih pogojev s strani katere izmed strank, pomeni hkrati kršitev pogodbenih določil in za drugo stranko zadosten razlog za takojšen odstop od pogodbe, katere sestavni del so ti splošni pogoji in pravico do uveljavljanja od stranke kršiteljice vse morebiti zaradi odstopa nastale škode.


Najem vozila po pogodbi, katere sestavni del so ti splošni pogoji je teritorialno omejen zgolj na področje Evrope (tudi znotraj Evrope obstajajo nekatere omejitve) in najemnik ne sme najetega vozila uporabljati ali ga odpeljati izven meja Evrope. Najem vozila brez teritorialne omejitve uporabe je možen le po posebnem predhodnem pisnem dogovoru med Atet d.o.o. in najemnikom. V primeru neupoštevanja tega določila s strani najemnika je upravičen Atet d.o.o. nemudoma odpovedati najemno pogodbo, najemnik pa je odgovoren Atet d.o.o. za vso morebiti zaradi nespoštovanja tega določila utrpljeno škodo in izgubljeni dobiček.


II. POOBLAŠČENO UPRAVLJANJE VOZILA


a) Vozilo najeto po pogodbi, katere sestavni del so ti splošni pogoji smejo voziti ali upravljati:

 • osebe, stare več kot 21 let, ki imajo veljavno vozniško dovoljenje že najmanj dve leti;
 • osebe pooblaščene za vožnjo ali uporabljanje vozila s pogodbo o najemu, katere sestavni del so ti splošni pogoji.


Oba pogoja za uporabo iz prejšnjega odstavka morata biti izpolnjena kumulativno.


b) Najeto vozilo se ne sme uporabljati, upravljati ali voziti:

 • za kakršenkoli plačani prevoz potnikov, stvari ali blaga;
 • za kakršnakoli športna ali druga tekmovanja;
 • za pogon ali vleko kakršnegakoli drugega vozila ali predmeta;
 • s strani oseb, ki so pod vplivom alkohola, mamil ali drugih narkotikov, pomirjeval, uspaval, zdravil, pri katerih uporabi odsvetujejo vožnjo motornih vozil ipd.;
 • v primeru, da vozilo ni v voznem stanju ali ni tehnično brezhibno, pa najemnik ali upravljalec vozila za to ve;
 • v primeru, da je preobremenjeno oziroma preobteženo s takim številom potnikov, ki presega število potnikov za katerega je posamezno vozilo registrirano oziroma s količino tovora, ki presega dovoljeno mejo obtežitve;
 • Po nekategoriziranih cestah (v primeru okvare najemnik krije vse morebitne *stroške reševanja in *administrativne stroške)

 

Nekategorizirana cesta je vsaka prometna površina, ki ni kategorizirana kot javna cesta in na kateri se opravlja promet na način in pod pogoji, kot jih v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa določi lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te prometne površine (gozdne ceste, gorske ceste, dovozne ceste in pristopi do objektov ter zemljišč, funkcionalne prometne površine ob objektih, avtobusne postaje, ceste v zasebni lasti in podobne).

 

*Stroški reševanja: Strošek reševanja predstavlja strošek, ki se ustvari ob reševanju vozila oziroma voznika ter sovoznikov iz posamezne situacije. Sem lahko umestimo strošek vleke, strošek aktivacije drugih ustreznih organov ali služb.

 

*Administrativni stroški: aktivacija in dodatno delo zaposlenega, izpolnitev obrazcev, izpolnitev poročila o nezgodi, zapisnik o cenitvi ter urejanje ostalih administrativnih zadev.

 

 • v nasprotju s cestno prometnimi predpisi in drugimi veljavnimi predpisi države, na čigar ozemlju se vozilo uporablja;
 • izven okvirov vožnje, ki jih dopuščajo vozne razmere in druge okoliščine vožnje, uporabe ali upravljanja vozila v posameznem trenutku;

 

Okoliščine voznih razmer se ocenjuje glede na trenutno vremensko napoved, splošne cestno prometne predpise, cestno prometne predpise ob izrednih vremenskih razmerah (na primer poplave).

 

 • za nadaljnjo oddajo v najem ali uporabo komu tretjemu, ki ni naveden na pogodbi o najemu;
 • v kakršnekoli namene, ki so v nasprotju z nameni, za katere je bila sklenjena pogodba o najemu vozila, katere sestavni del so ti splošni pogoji.

 

III. PREVZEM IN VRNITEV NAJETEGA VOZILA

Vozilo prevzame najemnik ob izpolnitvi vseh pogojev, formalnosti in podpisu pogodbe, katere sestavni del so ti splošni pogoji.
Najeto vozilo je ves čas last Atet d.o.o., najemniku pa se izroči vozilo v najem tehnično brezhibno, vozno in z vso zakonsko predpisano obvezno opremo in pripadajočo nadomestno pnevmatiko. V primeru, da je opreme v vozilu več, se to zabeleži na pogodbi, katere sestavni del so ti splošni pogoji.

 

Ob prevzemu vozila se z vozilom izroči najemniku tudi vsa dokumentacija vozila, zavarovalna polica vozila pa mu je na vpogled na voljo pri Atet d.o.o.. Za prevzete dokumente, kot tudi za vozilo, je v času najema odgovoren najemnik. V primeru izgube, uničenja ali poškodovanja dokumentov, se za stroške izdelave novih dokumentov (v primeru malomarnosti) bremeni najemnika. Strošek izdelave novih dokumentov je odvisen od dejstva, katere dokumente bi bilo potrebno na novo izdelati, bodisi zaradi izgube ali poškodbe dokumentov (prometno dovoljenje, torbica za dokumente, mednarodna karta za zavarovanje motornega vozila oziroma ostali dokumenti).


Najemnik se zaveže najeto vozilo vrniti z dnem izteka najemne pogodbe, ob času in na kraj, določenima v najemni pogodbi za čas in kraj vrnitve vozila.


Minimalni najem je 1 dan (24 ur). Dodatna ura (1-59 min.) je brez doplačila. Za več kot eno uro (60 min. in več) se zaračunava dodatni dan.


Vozilo se zaveže najemnik vrniti v takem stanju, kot ga je prejel, odračunajoč redno obrabo ob normalni uporabi. Vitalni deli vozila so zapečateni oziroma označeni s tovarniškimi številkami. V kolikor bi Atet d.o.o. ugotovil, da kak takšen del manjka ali je zamenjan, ima pravico bremeniti najemnika za vso nastalo škodo, odškodnino in morebitni izgubljeni dobiček za čas nezmožnosti razpolaganja z vozilom v namene opravljanja osnovne dejavnosti.


V primeru, da najemnik vozila po izteku najemne pogodbe, katere sestavni del so ti splošni pogoji, ne vrne, kakor je to dogovorjeno v najemni pogodbi in kakor je to določeno v teh splošnih pogojih in najema ne podaljša pravočasno oziroma Atet d.o.o. ne sporoči zadržka za vračilo vozila, je upravičen Atet d.o.o. najemniku vozilo odvzeti in vzpostaviti na njem posest. V primeru, da podaljšanje najema ni usklajeno s pristojnim oddelkom v podjetju ATET d.o.o. in se najemnik ne oglasi na telefon, ne odgovarja preko elektronske pošte oziroma ni mogoče kako drugače vzpostaviti stik z najemnikom , ima ATET pravico obvestiti policijo, ki ustrezno ukrepa. Najemnik se v takem primeru odpoveduje možnosti zahtevanja odškodninskega zahtevka.

 

 

III.a Dodatne storitve

 

Oznaka:

Oznaka:

Na dan/

Maksimalno

Izredno čiščenje

CLEANING FEE

CLEANING FEE

 

Do 120

Odgovornost najemnika

EXCESS

EXCESS

 

Do 2500

Dolivanje goriva

DOL. GORIVA

REFILLING

20

20

Gorivo

FUEL

FUEL

2,4 / liter

Neomejeno

Otroški sedež LUPINICA

OTR. SEDEŽ

CHILD SEAT

8,54

85,40

Otroški sedež

OTR. SEDEŽ

CHILD SEAT 8,54 85,40

Otroški sedež JAHAČ

OTR. SEDEŽ CHILD SEAT 8,54 85,40

Vinjeta

VINJETA

VIGNETTE

3

18

Vinjeta (9pax)

VINJETA F

VIGNETTE F

6

48,80

Zavarovanje »WUG«

WUG

WUG

6

Neomejeno

Strežni prtljažnik za kolesa

ROOF RACK

ROOF RACK

6

60

Strešni kovček

LUGG. BOX

LUGG.BOX

10

100

Dodatni voznik

DOD. VOZNIK

ADD. DRIVER

4,2

85

Zimski strešni prtljažnik

SNOW RACK

SNOW RACK

6,1

61

Snežne verige

VERIGE

SNOW CHAINS

6,1

61

Zimske pnevmatike

Uporabnina zimske opreme

ZIMSKE PNEV.

WT

WINTER TYRES

WT

3,66

6,1

36,60

Neomejeno

Zimski paket

WP

WP

5

50

Navigacijski sistem

GPS

GPS

10

120

Izdaja vozila izven delovnega časa

OHF

OHF

30,50

30,50

Administrativni strošek 

AF

AF

24,40

24,40

Dovoljenje za tujino ( izven EU ) max območje zelene karte

 

 

5 (min. 24)

Neomejeno

Pomoč na cesti

RA

RA

12,20

Neomejeno

Napačno dolitje goriva

WF

WF

 

2500

 

 

 

 

 

 

Otroški sedeži

Otroški sedež infant Otroški sedež toddler Otroški sedež Booster

 

Otroški sedež - Lupinica                       Otroški sedež                        Otroški sedež - Jahač

Teža: 0-13 kg                                          Teža: 9-18 kg                         Teža: 14-36 kg

Leta: 0-1,5 let                                          Leta: 1-4 let                            Leta: 3-12 let

 

 

IV. PODALJŠANJE NAJEMA

Najemnik lahko najem vozila, za katerega ima sklenjeno veljavno najemno pogodbo podaljša najkasneje do 24 ur pred iztekom najema po najemni pogodbi. V primeru, da želi podaljšati najem vozila znotraj tega roka, lahko podaljša najem zgolj po izrecnem dogovoru z Atet d.o.o.


Ob podaljšanju najema je dolžan najemnik Atet d.o.o. deponirati nadaljnje predvidene stroške najema za čas podaljšanja.


V. PREVOŽENI KILOMETRI

Znesek najema vključuje neomejeno kilometrino vendar ne sme presegati 500 km/dan za najeme do 7 dni in 250 km/dan za najeme daljše od 7 dni.

V primeru obračunavanja prevoženih kilometrov se v času najema ugotavlja število prevoženih kilometrov po tovarniško vgrajenem števcu kilometrov, s tem, da se popiše stanje števca pred pričetkom najema in ob vrnitvi vozila.

 

Vsak poseg v tovarniško vgrajeni števec na vozilu in v armaturno ploščo s strani najemnika je prepovedan. V kolikor bi obstajal utemeljen sum zlonamernega poseganja v števec ima ATET pravico do uradnega pregleda na pooblaščenem servisu. V primeru, da bi najemnik samovoljno posegel v števec ali armaturno ploščo se najemniku po uradnem pregledu določi višino škode.

 

V primeru okvare kilometrskega števca na vozilu, je dolžan najemnik o tem nemudoma obvestiti Atet d.o.o., od katere bo dobil vsa ustrezna navodila kako ravnati.

 

VI. GORIVO

Gorivo ni vključeno v ceno najema. Najeto vozilo se izroči praviloma s polnim rezervoarjem goriva, ki je predpisano za posamezen tip vozila. 


Vozilo je najemnik dolžan vrniti Atet d.o.o. s polnim rezervoarjem ustreznega goriva glede na vrsto vozila, v nasprotnem primeru, se najemnika dodatno bremeni za strošek dopolnitve rezervoarja posameznega vozila do napolnjenja.

 

Vsako vozilo je, poleg oznake ustreznega goriva na vratcih rezervoarja, opremljeno tudi z nalepko ustreznega goriva, ki jo najdete na armaturni plošči najetega vozila.

 

 

 

VII. VZDRŽEVANJE

Najemnik se zaveže ves čas najema skrbeti za vozilo kot dober gospodar, redno preverjati nivo olja v motorju in zavorah, vode v hladilnem sistemu in akumulatorju ter pritisk zraka v zračnicah. V primeru časovno daljšega najema oziroma najema pri katerem se naredi večje število kilometrov, mora najemnik poskrbeti tudi za pravočasno menjavo olja v motorju oziroma o potrebi po menjavi olja v motorju obvestiti Atet d.o.o., ki poskrbi za menjavo.


V primeru daljšega časovnega najema ali v primeru najema pri katerem se opravi večje število kilometrov se zaveže najemnik opravljati vzdrževanje in servisiranje vozila v skladu z dogovorom in navodili Atet d.o.o.. Hkrati s tem prevzema najemnik v takih primerih tudi obvezo opravljati preventivne tehnične preglede vozila v skladu z zakonom in drugimi veljavnimi predpisi.


V primeru škode na vozilu ali poškodovanja vozila zaradi nespoštovanja določil te točke splošnih pogojev, je dolžan najemnik povrniti Atet d.o.o. vso tako nastalo škodo in morebitni izgubljeni dobiček zaradi nezmožnosti opravljanja osnovne pridobitne dejavnosti s posameznim vozilo.

 

VIII. OKVARE

O vseh morebitnih okvarah najetega vozila je dolžan najemnik nemudoma obvestiti Atet d.o.o. in postopati v skladu z navodili Atet d.o.o.

 

Dežurna telefonska številka: 030 313 313

Rezervacijski center in podpora strankam: 01 320 82 30 / ... 

 

Okvare na posameznem vozilu, ki jih ne odpravi Atet d.o.o., je dovoljeno odpraviti oziroma popraviti zgolj na pooblaščenih servisih za posamezno vrsto in znamko vozila, v skladu s predhodnim soglasjem Atet d.o.o. V primeru iz tega odstavka mora najemnik pri vrnitvi vozila predložiti Atet d.o.o. vse morebitne zaradi okvare zamenjane dele in račun popravila vozila, tako, da mu Atet d.o.o. lahko povrne stroške odprave oziroma popravila okvare.
V primeru najemnikovega ravnanja v nasprotju z določili te točke ali popravila vozila na svojo roko ali nastanka okvare na vozilu, ki bi bila povzročena zaradi napačne uporabe, upravljanja ali vožnje vozila s strani najemnika, se bremeni za stroške odprave oziroma popravila okvare najemnika.

 

IX. ZAVAROVANJA IN ODGOVORNOSTI

Vsako posamezno vozilo Atet d.o.o. ki se daje v najem je zavarovano v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije in splošnimi pogoji zavarovalnice, razvidnimi iz zavarovalne police za posamezno vozilo, ki je v izvirniku na vpogled pri Atet d.o.o. 

 

Ne glede na sklenjeno zavarovanje posameznega vozila, je najemnik dolžan povrniti Atet d.o.o. vsako morebitno škodo na posameznem vozilu v naslednjih primerih (če najemna pogodba po različnih pogojih ne določa drugače) :

 

 • poškodbe znotraj vozila, brisalcev, antene in drugih pritiklin na vozilu,
 • poškodbe podvozja vozila, poškodbe pnevmatik, okrasnih pokrovov,
 • če jo je povzročil pod vplivom alkohola, mamil, drugih narkotikov ali zdravil, pri katerih uporabi se vožnja oziroma upravljanje in uporaba motornih vozil odsvetuje;
 • če je povzročil škodo namerno ali iz malomarnosti;
 • če v času nastanka škode ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja;
 • če je škoda nastala kot posledica uporabe najetega vozila v nasprotju z določili druge točke teh splošnih pogojev;
 • če je škoda nastala na območjih ali državah, ki so izvzeta iz zavarovanja vozila po teh splošnih pogojih (krizna območja, vojna in potencialna vojna območja ipd.);
 • v drugih primerih, ki so iz zavarovanja izključeni.

 

V vseh primerih, opisanih v tej točki odgovarja najemnik Atet d.o.o. z vsem svojim premoženjem.


V primeru poškodb vozila, ki se ugotovijo naknadno, si Atet d.o.o. pridržuje pravico, da v roku 3 (treh) delovnih dni po končanem najemu obvesti najemnika o povzročeni škodi.
Za povzročeno škodo je odgovoren najemnik, v kolikor je ta priznana s strani najemnika oziroma ugotovljena na podlagi zapisnika/ pregleda na uradnem pooblaščenem servisu.


Najemnik je dolžan sam kriti morebitno razliko v višini nastale ali povzročene škode, ki bi presegala zavarovalniški maksimum kritja škode po posamezni zavarovalni polici za posamezno vozilo.

 

Delni odkup odgovornosti (RCDW) – Odkup odgovornosti (SCDW)

 

Grupa - SIPP koda - Primer

ODGOVORNOST NAJEMNIKA

RCDW

RCDW na dan

SCDW na dan

Grupa A - MBMR - VW UP

800

200

5

10

Grupa A1 – EWMR – Renault Clio SW

800

200

5

10

Grupa B – ECMR – VW Polo

800

200

5

10

Grupa B1 – ECMD - Renault Clio dci

1000

250

7,5

15

Grupa B2 – CWM - Seat Ibiza SW

1000

250

7,5

15

Group B3 – ECAR - VW Polo aut.

800

200

5

10

Group C – CDMD – Renault Megane dci

1200

300

7,5

15

Grupa C1 – CDAR – VW Golf avt.

1200

300

7,5

15

Grupa C3 -IFAR - VW T-Roc

1400

350

18 

Grupa D – IWMD – Skoda Octavia SW tdi

1400

350

9

18

Grupa D1 – IWMD – Renault Scenic dci

1400

350

9

18

Groupa E – FDMD – VW Passat tdi

1600

400

10

20

Grupa E1 – FWMD – VW Passat SW tdi

1600

400

10

20

Grupa E2 – FWAD – VW Touran tdi aut.

1600

400

10

20

Grupa F – MVMR – VW Transporter tdi

1600

400

10

20

Grupa F1 – FXMD – Renault Trafic dci

1600

400

10

20

Grupa G - PVMD - VW Sharan tdi

1600

400

10

20

Grupa G1 – LDAD - BMW 5

2500

625

15

30

 

Odkup odgovornosti NV (SCDW NV)

Grupa - SIPP koda - Primer 

 

 

Grupa A - Grupa G

 

 

 

ODGOVORNOST NAJEMNIKA

 

800-1600

 

 

 

 

SCDW na dan 

 

 

20

22% DDV je vključen v ceni. Vse cene so v EUR

 

 

 

 

 

 

X. NESREČE

V primeru kakršnekoli poškodbe vozila, prometne ali druge nesreče z najetim vozilom, se zaveže najemnik ščititi interese Atet d.o.o. in zavarovalnice, pri kateri je najeto vozilo, ki je bilo v nesreči udeleženo, zavarovano, predvsem tako, da:

 

 • si bo zabeležil vsa imena in naslove udeležencev ter prič nesreče;
 • ne bo zapustil poškodovanega vozila, dokler ga ne zavaruje ali umakne na varno;
 • bo o škodi, tudi če je neznatna nemudoma in kar najhitreje obvestil Atet d.o.o. ali njegovo najbližjo poslovno enoto;
 • bo v vsakem primeru nemudoma poklical Policijo, jih obvestil o nesreči, počakal njihov prihod in sestavo ustreznega uradnega zapisnika o nesreči ter pridobil kopijo predmetnega zapisnika;
 • bo podal o nesreči pisno izjavo in izpolnil “Evropsko poročilo o nezgodi”, ki je priloženo dokumentom najetega vozila.

 

V vsakem primeru nove poškodbe vozila v času najema se lahko najemniku zaračunajo administrativni stroški v višini do 24,40 EUR.

 

V primeru, da najemnik v primeru nesreče ne bi ravnal po določilih te točke, sam odgovarja za vso škodo, ki bi zaradi tega nastala Atet d.o.o.


XI. POŽAR ALI TATVINA

Najemnik ne odgovarja za škodo na najetem vozilu, ki bi nastala zaradi požara ali tatvine, razen, če ni sam odgovoren za nastalo škodo.

 

V primeru požara ali tatvine mora najemnik škodo nemudoma prijaviti policiji ali drugemu pristojnemu organu, v nasprotnem primeru sam odgovarja za vso nastalo škodo.

 

XII. KRIZNA IN VOJNA PODROČJA

Atet d.o.o. si pridržuje pravico posamezna področja opredeliti kot krizna ali vojna področja, kar pomeni, da je uporaba najetega vozila na takem področju prepovedana, najemnik pa se zaveže, da najetega vozila na taka področja ne bo vozil ali ga tam uporabljal. Kot krizna ali vojna področja ATET označuje področja, kjer je povečana stopnja tveganja kraje vozila.

 

Krizna ali vojna področja označi Atet d.o.o. ob sklenitvi najemne pogodbe za posamezno vozilo na prednji strani pogodbe o najemu vsakič sproti in v posebej za to označeni rubriki pred podpisom najemne pogodbe. V primeru, da je rubrika prazna, pomeni, da Atet d.o.o. ne omejuje uporabe najetega vozila na posamezna področja, ker bi jih bilo šteti za krizna ali vojna področja.

 

Trenutno je uporaba najetega vozila prepovedana na področjih:

 • Albanija (AL)
 • Kosovo (XK)
 • Romunija (RO)
 • Bolgarija (BG)
 • Turčija (TR)
 • Grčija (GR)
 • Armenija (ARM)
 • Azerbajdžan (AZ)
 • Belorusija (BY)
 • Estonija (EST)
 • Gruzija (GE)
 • Kazahstan (KZ)
 • Kirgizistan (KS)
 • Latvija (LV)
 • Litva (LT)
 • Moldavija (MD)
 • Rusija (RUS)
 • Tadžikistan (TJ)
 • Turkmenistan (TM)
 • Ukrajina (UA)
 • Uzbekistan (UZ)


Posamezno področje lahko Atet d.o.o. označi kot krizno ali vojno področje tudi med časom trajanja najema posameznega vozila, s tem, da mora o tem nemudoma obvestiti najemnika. Najemnik je dolžan od trenutka prejetja obvestila, obvestilo upoštevati in se ravnati po prvem odstavku te točke.

 

V primeru neupoštevanja določil te točke s strani najemnika je upravičen Atet d.o.o. nemudoma odpovedati najemno pogodbo, najemnik pa je odgovoren Atet d.o.o. za vso morebiti zaradi nespoštovanja tega določila utrpljeno škodo in izgubljeni dobiček.

 

XIII. ODŠKODNINSKI ZAHTEVKI

Atet d.o.o. ne odgovarja za najemnikove predmete in njegovo drugo lastnino, ki bi jo najemnik pustil v najetem vozilu ali na njem, v servisnem vozilu Atet d.o.o. ali poslovnih prostorih Atet d.o.o.


Atet d.o.o. ravno tako ne odgovarja tretjim osebam za škodo, ki bi jo povzročil najemnik in ni zajeta v kritje škode po zavarovanju in posameznih zavarovalnih policah za posamezno vozilo.

 

S podpisom pogodbe o najemu se najemnik izrecno odreka vsakršnim zahtevkom, ki bi izhajali iz naslova nadomestil, odškodnin ali škod opredeljenih v tej točki.

 

XIV. PLAČILA

Ceno najema najemnik plača vedno ob sklenitvi pogodbe o najemu vozila. Cena se določi glede na čas trajanja najema, vrsto vozila in druge okoliščine, razvidne iz pogodbe o najemu, katere sestavni del so ti splošni pogoji.

 

Ob izdaji vozila lahko ATET d.o.o. od najemnika zahteva rezervacijo sredstev na najemnikovi kreditni kartici za zavarovanje plačila najema vozila in morebitnih dodatnih stroškov povezanih z najemom vozila. Kreditna kartica je obvezna za najem vozila.

 

Dodatne informacije o plačilu in depozitu: https://www.atet.si/sl/O-Atetu/pogosta-vprasanja 


V primeru podaljšanja pogodbe o najemu se glede plačila smiselno uporabljajo določila te točke in točke IV. splošnih pogojev.


XV. KONČNE DOLOČBE

V času trajanja najema najemne pogodbe ni mogoče spremeniti, razen, če se o spremembi sporazumeta obe pogodbeni stranki in v primeru iz zadnjega odstavka XII točke.

 

 

 

 

RENTACAR